ÇEVRE ÖDÜLLERİ 2

Amaç ve Kapsam

2022 ve 2024 yıllarında başlamış, sürdürülmekte olan ve üretim ve uygulaması gerçekleştirilmiş “inovatif çevre dostu ürün”, “çevre dostu uygulama” ve “çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi çalışmaları” için sanayi firmalarına; “çevre ve sürdürülebilirlik” konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere ve kurum/kuruluşlara İstanbul Sanayi Odası “Çevre Ödülleri” verecektir.

Kategoriler

Akademisyen ve kurum/kuruluş başvuruları “özel kategori” olarak ayrılmakta olup serbest başvuru olarak alınacaktır.

Ödüller sanayi firmaları için;

1. İnovatif Çevre Dostu Ürün

2. Çevre Dostu Uygulama Projesi

3. Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kategorilerinde Büyük Ölçekli Kuruluş ve KOBİ olmak üzere ayrı ayrı verilecektir.

Çevre Ödülleri, jüri değerlendirmesi sonucunda en uygun bulunan başvurulara verilir. Jüri değerlendirmeleri sonucunda, ifade edilen kategorilerde değer görülmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilir. Jüri uygun görmesi halinde teşvik ödülleri verebilir.

1İnovatif Çevre Dostu Ürün & 2. Çevre Dostu Uygulama Projesi

Söz konusu kategorilerin amacı, Büyük Ölçekli Kuruluşlar ile KOBİ’lerden, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak, alıcı ortam kirliliğini azaltarak veya ortadan kaldırarak, hammaddeyi daha verimli kullanarak, çevre dostu ürün üreten veya çevre dostu bir uygulama gerçekleştiren firmaların teşvik edilmesidir. Söz konusu ürün piyasaya sürülmüş, uygulama hayata geçirilmiş

olmalıdır.

3Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi
Amacı, Büyük Ölçekli Kuruluşlar ile KOBİ’lerin çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki uygulamalarının tüm yönetim kademelerinde ele alınması, çevrenin karar alma süreçlerini etkilemesi, çevre konusunda politika, hedef ve strateji geliştirilmesi, çevre konusunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının geliştirilmesi, firma faaliyetlerinin topluma ve tüm paydaşlarına olumlu katkılar sağlanmasının teşvik edilmesidir.

Kurum / Kuruluş

Kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, üniversiteler, okullar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmalar

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimlerdir. Bu işletmelerin bağımsız kabul edilmesi için sermayesinin; %25’i ve daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait olmamalı, % 25’i veya daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait ise, grubun toplam çalışan sayısı yukarıdaki belirlenen sınırda olmalıdır.

Büyük Ölçekli Kuruluş

250 ve üzeri çalışanı ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon Türk Lirası üzeri olan sanayi firmaları,

(KOBİ tanımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılmıştır)

Özel Kategori (Akademisyen ve ResmiKurum/ Kuruluş)

Akademisyen ve kurum/kuruluş başvuruları “özel kategori” olarak ayrılmakta olup serbest başvuru olarak alınacaktır. Akademisyen ve kurum/kuruluş başvurusu için başvuru ücreti yatırılmaz, sanayi başvurularında belirtilen zorunlu belge ve doküman talep edilmez.

Sanayi Firmaları (KOBİ ve Büyük Ölçekli Kuruluş)

Sanayi firmalarının KOBİ kategorisinde yarışabilmesi için KOBİ şartlarını sağlaması gerekmektedir. Türkiye’de yerleşik bütün sanayi firmaları ödüle başvurabilir. Bir firma her üç kategoriye de başvurabilir. Bir firmanın ürün ve uygulama kategorilerinde (kategori başına) başvuru sayısı en fazla iki adettir.

Aşağıda belirtilen belge ve dokümanın başvuru formları ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

· Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belge (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb)

· Üç aylık en son SSK Sigorta Prim Tahakkuk Fişi

· Gelir Tablosu veya Mali Bilanço

· ATSO VEYA YEŞİL DOĞA ……………………… Şubesi IBAN: TR00000000000000000000 numaralı hesaba 5.250 TL (büyük ölçekli kuruluşlar için) veya 1.750 TL (KOBİ’ler için) başvuru ücretinin (Ödül Referansı ile) yatırıldığına dair dekont

· Taahhüt (Başvuru sayfasından indirilecektir. Taahhüt, imza sirkülerinde yetkisi olan yönetim kadrosundan alınmalıdır. Islak imzalı ve taranmış hali diğer dokümanlar ile birlikte sisteme yüklenmelidir.)

· İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

· Başvuru yapılmak istenen kategoriye ait başvuru formlarının “word” hali

· Başvuru formuna ek olacak doküman

Büyük Ölçekli Firmalar ayrıca aşağıdaki belgeleri de ilave etmelidir.

· Kanal Deşarjları için: Deşarj İzni veya Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

· Alıcı Ortam Deşarjları için: Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre izni (Deşarja İlişkin)

· Emisyona ait: Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni (Emisyon İznine tabii olmayan firmaların tabii olmadıklarına dair yetkili makamdan aldıkları belge)

· ÇED Görüşü (ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi)

Sunulacak olan analiz raporları, belgeler, izinler vb dokümanın son geçerlilik tarihlerinin geçmemesine ve orijinal versiyonunun kopyası şeklinde olmasına dikkat edilmelidir.

Başvuru formunda verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuruyu yapan akademisyenlere, kurum / kuruluşlara ve sanayi firmalarına aittir.

Nedir?

ÇEVRE ÖDÜLLERİ NEDİR

Atık azaltan üretim proseslerinin seçilmesi çevresel kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, maliyetlerin düşürülmesine olanak sağlamaktadır. Tüketiciler arasında gelişen çevre bilinci, çevre dostu ürüne ilgiyi artırmıştır. Sanayicilerimiz bu talep ve beklentilere hassasiyet göstererek rekabet gücünü ve çevreyi korumaya çalışmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, üretim sürecinin her aşamasında, ürün geliştirilmesinde, Ar-Ge’de, çevre önemli bir kriter haline gelmiştir.

Yeşil Doğa ve Aksaray Ticaret odası arasında yapılan ortak işbirliği protokolü çerçevesinde , çevre mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmenin bir adım ötesinde üretimin farklı kademelerinde, ürün tasarımında, karar alma mekanizmalarında “çevre ve sürdürülebilirliği” merkezine alan sanayi tesislerini diğer firmalara ve kuruluşlara örnek olması adına ödüllendirecektir.

“Çevre ve Sürdürülebilirlik” çalışmalarının toplumun tüm kesimlerince önemsenmesi gerektiğinden akademisyen ve kurum/kuruluşların da bu konuda yürüttükleri çalışmalar ödüllendirilecektir.

Ödüle başvuran sanayi firmaları, çevresel açıdan kendisini değerlendirme fırsatı bulacaktır. Başvuru hazırlıkları çalışanların iyi bir iletişim kurmasına ve motivasyonun artmasına olanak sağlayacaktır.

Ödül almaya hak kazananlar, ödül töreninde ödüle layık görüldükleri ürün / uygulamalarını kamuoyuna tanıtma şansına sahip olurken, ürün ve uygulamalarına ilişkin iletişim araçlarında marka tescilli yeşil Doğa Çevre Ödül Logosunu kullanabilirler.

Yeşil Doğa Derneği 2022’den bugüne kadar 1 kez verdiği ödüllerle ATSO ile yaptığı protokol ile bu konuda önemli bir marka haline gelmeyi amaçlamıştır

Ödül Jürisi

Ödül jürisi; ATSO’yu temsilen ATSO Yönetim Kurulu üyesi/üyeleri, YEŞİL DOĞA Çevre İhtisas Kurulu veya Meslek Komitesi / Meclis Üyeleri sanayi temsilcileri ile üniversitelerin ve enstitülerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, kamu temsilcisinden oluşturulacaktır. Jüri Başkanı ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre İhtisas Kurulu Başkanıdır. Sekretarya YEŞİL DOĞA Çevre ve temsilcisince yerine getirilir.