TGF& YEŞİL BASIN KONSEYİ

BASIN

Anadolu Basın Konseyi Sözleşmesi ...........

Anadolu Basın Konseyi Orta Anadolu bölgesinde bulunan Basın camiasının var olan gücünü bölgesel kalkınma ya yönlendirmek mesleğin önünü açarak Halkın Gerçekleri öğrenme hakkını gerçekleştirilmesini sağlamak için yeterlilik almış bireyler yetiştirilmesine vesile olmak basın meslek ve ilkelerinin yaşatılmasını sağlamak için and içmiş ve bunu yazılı olarak beyan etmiş olan yerel basın mensuplarının katılımıyla kurulmuş bir konseydir

Madde 1- Basın konseyinin Kuruluş Gayesi

Ülkenin değerlerini gözeterek yaşadığı şehrin gerçeklerine göre hareket etmek haberciliğin önemine inanmak, Özgürlükçü bir demokratik sistemin temel taşı olan, “halkın gerçekleri öğrenme hakkı’nı savunmak; özgür ve sorumlu basının ve basın mensuplarının, meslek uygulamalarını, özgür ve saygın bir basından beklenecek düzeyde sürdürmelerine yardımcı olmak üzere, bu amaçları Basın Meslek İlkeleri şeklinde düzenleyip benimseyen gazetecilerin imzaladıkları bu sözleşmeyle bir Anadolu Basın Konseyi kurulmuştur.

Madde 2- Basın Konseyi’nin organları:

1- Basın Konseyi Üyeler Kurulu (BKÜK),

2- Basın Konseyi Yüksek Kurulu’dur (BKYK).

Basın Konseyi’nin bir Genel Sekreteri ve Genel Sekretere bağlı, gönüll çalışan elemanlardan oluşan bir bürosu vardır.

BASIN1

BASIN KONSEYİ ÜYELER KURULU

Madde 3- Basın Konseyi Üyeler Kurulu:

1- Basın Meslek İlkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ne Katılım Belgesi’ni imzalamış olanlar:

A- Gazetecilerle,

B- Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verdiğini kamuoyuna beyan etmiş sözlü, yazılı, görüntülü basın ve yayın organları ile sorumlusunu ve ulaşılabilir tebligat adresini göstererek internet gazeteciliği yapan sitelerin sahipleri veya genel müdürleri veya temsilcilerinden,

C- Gazetecilik iş koluna mensup işçi veya işveren sendikalarının başkanlarından veya temsilcilerinden, yoksa illerde bulunan kabul görmüş STK lar tarafından verilen temsilcilerden

D- Gazetecileri temsil eden derneklerin veya bu nitelikte dernekler arasında kurulmuş birlik, federasyon ve konfederasyonların il başkanlarından veya temsilcilerinden,

2- Katılım Belgesini imzalama koşuluna bağlı olmaksızın:

A- Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verdiğini kamuoyuna kendiliğinden beyan etmiş sözlü, yazılı, görüntülü basın ve yayın organları ile internet gazeteciliği yapan sitelerin sahipleri veya genel müdürleri veya temsilcilerinden,BASIN4

B- Baro Başkanı veya baro tarafından gönderilen temsilciden,

C- En çok üyeye sahip olan iki Memur işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarına bağlı il başkanı ve temsilcilerinden,

D- İletişim Fakültelerinin dekanları veya temsilcilerinden,

E- Okuyucu kesimini temsilen Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından üç yıl için seçilen 20 kişiden oluşur.

Yüksek kurul, boşalanın yerine, onun süresini dolduruncaya kadar görev yapacak isimleri belirler.

Madde 4-

Basın dışından seçilen üyeler hariç, Basın Konseyi’nin üyesi olmayan hiçbir kişi, organ veya kuruluş, Basın Konseyi’nin herhangi bir organında temsil edilemez ve görev alamaz.

Madde 5-

Basın Konseyi Üyeler Kurulu, kendi üyeleri arasından (2’si Aksaray, 2.’si Nevşehir, 2.’si Niğde ve 2.’si Kırşehir dışında kalan yörelerdeki yazılı, sözlü ve görüntülü basın organlarının fiilen mahallinde çalışan mensupları içinden olmak üzere) 6 basın mensubu ile 6 basın dışı üyeyi, Basın Konseyi Yüksek Kurulu’na seçer. Seçim gizli oyla yapılır.

Madde 6-

Basın Konseyi Üyeler Kurulu, Konsey Başkanı’nın başkanlığında toplanır.

Basın Konseyi Üyeler Kurulu’nun olağan toplantıları yılda bir kere yapılır. Bu toplantıda Genel Sekreter, Basın Konseyi’nin çalışmaları hakkında Üyeler Kuruluna bilgi sunar.

Kurul, Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun görüşülmesine ihtiyaç duyduğu veya en az 8 üyenin önerisi üzerine gündeme alınmasına karar verilen konuları inceler ve görüşlerini kamuoyuna duyurur.

Basın Konseyi Üyeler Kurulu, Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun “Basın Meslek İlkeleri’ne ilişkin işlemleri ve kararları” üzerinde görüşme yapamaz.

BASIN 3

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULU

Madde 7- Basın Konseyi Yüksek Kurulu şu üyelerden oluşur:

İllerde kurulu bulunan ve üyeleri arasında en az 3 sarı basın kartı bulunan gazeteciler cemiyeti başkanları Basın Konseyi yüksek kurulun daimi üyesidir.

A- Basın Konseyi Üyeler Kurulu’nca, 6’si basın mensubu, 6’sı basın dışından olmak üzere, seçilmiş 12 üye,

B- Günlük yayın yapan basın organlarının sahipleri veya belirleyecekleri, faal gazetecilik yapan bir temsilci,

C- Günlük net haber akışı sağlayan ulusal basın temsilcileri, yazılı basın organlarına veya ulusal çapta yayın yapma iznine sahip sözlü veya görüntülü en az iki basın organına makul bir bedel karşılığında, kendi ürettiği yazılı, sesli veya görüntülü haberlerle servis yapan yerel yada bölgesel ajansların sahipleri veya belirleyecekleri, faal gazetecilik yapan bir temsilci,

D- Ulusal çapta yayın yapma iznine sahip sözlü ve/veya görüntülü basın organları ile günlük asgari izlenme sayısı Anadolu konseyimiz tarafından kabul edilen ölçütle belirlenen internet gazetelerinin Sahibi veya Genel Müdürü veya temsilcisi,

E- Orta Anadolu bölgesinden Ulusal basına haber gönderen Haber ajanslarının il temsilcilerinden

F- Basın Meslek İlkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ne katılan basın kuruluşlarından, en az 3 sarı basın kartı üyeye sahip Gazeteciler Cemiyeti’nin Başkanının belirlediği veya Yönetim Kurulunca seçilen temsilcisi,

G- En çok üyeye sahip internet Gazeteciler dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu’nca seçilen temsilcisi,

H- Basın işverenlerini temsil eden derneklerden 4 kişi (yazılı, sözlü veya görüntülü basın organlarının sahiplerini temsil eden ayrı dernekler varsa her biri ayrı kategori sayılır) Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nca belirlenen kuruluşun Başkan veya temsilcisi,

I- İllerde bulunan Baroların başkanı veya Yönetim Kurulları tarafından görevlendirilecek birer temsilcisi,

J- Orta Anadolu’da İllerden seçilen gazeteciler basın organlarından yalnız biri tarafında yer alır.

Madde 8- Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri, kendi illerin de gizli oyla bir Başkan ve İkinci Başkan seçer. Basın Konseyi’ni her ilde bir Başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda İkinci Başkan, o da yoksa Genel Sekreter temsil eder.

Madde 9- BKYK bir gazeteciyi Şeref Başkanı seçebilir.

Madde 10- Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun seçimle gelen üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

BKYK, üst üste üç toplantıya katılmadığı için ayrılmış sayılan veya bir başka sebeple süresi bitmeden boşalan üyeliklerin yerine, Basın Konseyi Üyeler Kurulu’nun ilk olağan toplantısına kadar görev yapmak üzere Üyeler Kurulu Üyeleri arasından gizli oyla seçim yapar.

BASIN 2

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 11- Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun görevleri şunlardır:

A- İletişim (Basın) Özgürlüğünün genişlemesine ve gerçekleşmesine çalışmak,

B- Basının saygınlığını korumak,

C- Basın mesleğinin, ahlaka aykırı özel çıkarlara alet edildiğine ilişkin olarak yazılı, sözlü, görüntülü veya internet gazeteciliği yapan basına topluca yöneltilen iddiaları başvuru beklemeden araştırmak,

D- BKYK üyelerinden birinin veya Genel Sekreterin “Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali” niteliğinde görerek, ele alınmasını istediği konuları karara bağlamak,

E- Basın Meslek İlkeleri yönünden incelenmesi yahut Basın Konseyi’nin el koyması, basın (medya) yoluyla istenen ve Konseyin işleviyle uyumlu olan olayları ayrı bir başvuru beklemeden ele almak,

F- Gazetecilik görevini Basın Meslek İlkelerine aykırı şekilde yaptığı yolundaki bir suçlama nedeniyle durumun irdelenmesini isteyen gazetecilerin ve/veya basın organlarının başvurularını karara bağlamak,

G- Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı’na ve İletişim (Basın) Özgürlüğü’ne yönelik tehditleri izlemek, değerlendirmek ve gereğinde Üyeler Kurulu’nu toplantıya çağırmak,

H- Yayın öncesine ve yayına ilişkin meslek uygulamaları hakkındaki şikayetleri karara bağlamak,

I- Katılma Belgesi’ni bizzat imzalayan veya Sahibi yahut Genel Yayın Yönetmeni tarafından imzalanmış bir basın organında çalışanlardan;

  1. a) Basın mesleğini ahlaka aykırı özel çıkarlara alet edenlerin,
  2. b) Basının saygınlığını zedeleyici nitelikteki yayınlarda ısrarı alışkanlık haline getirenlerin –varsa- Basın Konseyi ile ilişkilerini kesmek,

J- Üye basın kuruluşlarına, Basın Konseyi Genel Sekreteri ile yakın ilişki içinde çalışmak üzere, kurulu oldukları yörede Basın Konseyi’ni temsil yetkisi vermek ve bunların görev alanlarını belirlemek,

K- Basınla ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak,

L- Bu sözleşmenin verdiği ve Yüksek Kurul’un oy birliğiyle uygun gördüğü diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 12- BKYK, hakkında Basın Meslek İlkeleri’ne aykırı hareket ettiği iddiasıyla ve usulüne uygun şekilde Basın Konseyi’ne şikayette bulunulmuş olan gazeteciler ve (yazılı, sözlü, görüntülü) basın organlarının uygulamalarını değerlendirerek karara bağlar. Şikayetler en geç başvuru tarihinden önceki iki ayı kapsayabilir ve şikayet tarihinden itibaren en çok iki ayda karara bağlanır.

Şikayetler başvuru tarihinden itibaren en çok iki ayda karara bağlanır.

Madde 13-

BKYK’nun Basın Meslek İlkeleri’nin ihlaliyle ilgili bir konuyu ele alabilmesi için, herhangi bir kişinin, şikayete değer bulduğu konu hakkında Basın Konseyi’ne, usulüne uygun bir şekilde başvurması şart ve yeterlidir.

Madde 14- Belli bir meslek yahut toplum kesimini temsil etme yetkisine sahip kuruluşların, o kesimle ilgili başvurusu da dikkate alınır.

Madde 15- Çalışma, dosyaları inceleme, görüşme yapma ve karara bağlama usullerini BKYK kendisi tespit eder.

Madde 16- BKYK en az 4 üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğuyla alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar, sadece sahibinin kendi kanaatini yansıtır. Çekinser oy kullanılamaz.

Basın Konseyi Yüksek Kurul kararları kesindir. Ancak ilk incelemede maddi hata yapıldığı veya şikayetçi ile şikayet edilenin sunduğu bir kanıtın değerlendirilmediği gerekçesiyle, kararın ilanından başlayarak 15 gün içinde, olağanüstü itiraz yoluna gidilebilir.

Başkan, İkinci Başkan ve Genel Sekreterden oluşan bir Kurul, itirazla ilgili Raporunu Yüksek Kurula sunar.

İtirazla ilgili raporun görüşüldüğü Yüksek Kurul toplantısına ilgili taraflar davet edilir. Katılan taraf/lar dinlendikten sonra, Yüksek Kurul değerlendirmesini yapar.

Yüksek Kurul tarafından verilen ilk karar, toplantıya katılanların en az 2/3’ünün oyuyla değiştirilebilir.

Madde 17- BKYK görüşmeleri ve oylamalarla ilgili her husus, aksine karar verilmedikçe gizlidir. BKYK gerekli görür veya taraflardan talep gelirse, ilgilileri dinler, tanık çağırabilir.

Genel Sekreterin tarafları uzlaştırarak başvuruyu sonuçlandırması, BKYK’nun konuyu ele almasına engel değildir.

BKYK’nun uzlaşmayla sonuçlanan konuya ilişkin görüş ve kararı da öteki kararları gibi kamuoyuna duyurulabilir.

Madde 18- BKYK, yapılan başvurular nedeniyle, basın mensupları ve/veya basın organları hakkında “şikayeti yersiz bulma”, “uyarma” veya “kınama” kararı alabilir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun başvuru beklemeden ele aldığı konularla gazeteciler tarafından kendi mesleki uygulamalarını savunmak amacıyla yapılan başvuruların değerlendirmesinde, yukarıdaki sınırlama dışına çıkılabilir.

Madde 19- BKYK kararları, Basın Konseyi üyesi tüm basın organlarıyla basın kuruluşlarına gönderilir.

Basın organlarının, kendileriyle ilgili kararları yayınlamaları, Basın Meslek İlkeleri’ne uyma yönündeki taahhütlerinin gereği sayılır.

SON HÜKÜMLER

Madde 20- Basın Meslek İlkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ni imzalayan yazılı basın organları, “Bu ……. (gazete, ajans, dergi vb.) Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir” şeklinde bir ibareyi (ve mümkünse Basın Konseyi amblemini) basın organının her sayısında ve kolayca görülebilecek bir yerde yayınlar.

Sözlü ve görüntülü basınla ilgili düzenlemeyi BKYK kararlaştırır.

Madde 21- Basın Konseyi, basınla ilgili herhangi bir konuda her yıl en az bir bilimsel araştırma yaptırır.

Madde 22- Basın Konseyi görevlilerinin nitelikleri, unvanları ve ücretleriyle, BKYK üyelerine yapılacak ödemelerin miktarını Genel Sekreterin önerisi üzerine Başkan tespit eder.

Görevlilerin işine son verme yetkisi Başkanındır.

Madde 23- Genel Sekreter BKYK üyeleri dışından, Başkanın önerisi üzerine BKYK tarafından tayin edilmiş, tam gün çalışan, ücretli ve tercihan en az 10 yıl fiilen gazetecilik yapmış bir gazetecidir.

Genel Sekreter, Başkanın önerisi üzerine BKYK tarafından görevden alınabilir.

Genel Sekreter, Basın Konseyi’nin ve BKYK’nun düzenli şekilde çalışmasından ve Konsey amaçlarının gerçekleşmesinden sorumludur.

Başkana ait olanlar dışındaki idari yetkilerin tamamını Genel Sekreter kullanır.

BASIN 4

Madde 24- Konseyin gelirleri:

  1. A) Katılma Payları:

1- Basın Meslek İlkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ne katılan her basın organı, 1 aylık reklam tutarında yıllık Katılma Payı öder. Bu ödeme şekli Konseyin bulacağı bir aylık reklam karşılığında da ödeyebilir

Yeni başvurularda Katılma Payı, uygun görülecek rakamına dayalı şeklinde ödenir.

2- Reklam ajanslarının üretebilecekleri imkanlarla

3- Sesli ve görüntülü basın organlarının, internet gazetelerinin reklam verme şeklinde uygulanır.

4- Üye gazeteciler derneklerinin gücü nispetinde elde edilecek miktardır.

5- Bireysel üyelerden sağlanacak katkılar.

  1. B) Bağışlar,
  2. C) Konseye gelir sağlamak amacıyla yapılacak faaliyet ve Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme fonu gelirlerinden oluşur.

Madde 25- Basın Meslek İlkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’nin değiştirilmesi amacıyla, Basın Konseyi Üyeler Kurulu,

  1. A) BKYK tarafından,
  2. B) Bireysel üyelerden en az 15’inin aynı gündemle yapacakları müşterek başvuru üzerine toplantıya çağrılabilir.

Basın Meslek İlkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’nin değiştirilmesi, Üyeler Kurulu’na katılan üyelerin üçte ikisinin kabul oyu ile mümkündür.

Geçici Madde 1-

Bu Sözleşmenin (gelirlerle ilgili) 24. Maddesi hükümleri 2022 yılı başından itibaren geçerlidir.

Geçici Madde 2-

Sözlü ve görüntülü basın organları kendi arasından temsilci seçebilir.

Geçici Madde 3-

Basın Konseyi’ne 2022 yılında “En çok üyeye sahip gazeteciler cemiyeti” statüsünden yararlanırlar.

Geçici Madde 4-

Beşinci madde gereğince 2 yeni “basın içi” üyenin seçimi ilk olağan Üyeler Kurulu toplantısında yapılır. Bu üyelerin görev süresi, daha önce seçimi yapılmış 6 basın içi üyeninkiyle birlikte (2022 yılın ’da yapılacak Üyeler Kurulu olağan toplantısında) sona erer.

Geçici Madde 5- Yüksek Kurul tarafından 2022 tarihli Üyeler Kurulu toplantısına davet edilmek üzere belirlenen Okuyucu Temsilcisi 20 kişinin görev süreleri o tarihten sonraki üçüncü yılın Üyeler Kurulu toplantısında sona erer.

Geçici Madde 6

- izleyici ve dinleyici temsilcileri komisyonu 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 26-

Basın Konseyi 2022 ‘den itibaren yürürlüktedir.

.

BASIN

https://www.ankaramasasi.com/haber/1228350/aksarayda-idareciler-ve-gazeteciler-odullendirildi

BASIN KONSEYİ ÜYELİK FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.