ENGELSİZ YAŞAM MECLİSİ

kent konseyengelsiz

AKSARAY YEŞİL KENT KONSEYİ

ENGELSİZ YAŞAM MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Dayanak, Kapsam, İlkeler, Görevler

Madde 1- Tanım

Kent içinde yaşayan engellileri din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek üzere kurulan, engellilerin özgür, demokratik ve doğrudan katılımına dayanan, Aksaray Kent Konseyi bünyesinde çalışan bir meclistir.

Madde 2- Amaç

Engellilerin, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat v.b alanlarında söz sahibi olması, kent ve engellilerin sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yol çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.

Madde 3- Dayanak

Bu yönerge 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 8 Ekim 2006 tarihli, 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren " Kent Konseyi Yönetmeliği”nin ifade özgürlüğü ve birlikte yönetim anlayışı doğrultusuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Kapsam

Bu yönerge, Engelsiz Yaşam Meclisinin amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Madde 5- İlkeler

Engelsiz Yaşam Meclisi bağımsız olarak çalışır ve hiçbir siyasi partinin, derneğin ya da şirketin reklâmını, propagandası veya savunuculuğunu yapamaz. ’Engelsiz Yaşam Meclisi çalışmalarına katılımda devamlılık esastır. Meclis yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yerine sıradaki yedek üye yürütme kurulu kararı ile alınır. Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır. Engelsiz Yaşam Meclisi, üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve yönergesindeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.

Engelsiz Yaşam Meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz. Engelsiz Yaşam Meclisi tüzel olarak kamu görevi için aday olan herhangi bir kişiyi desteklemeyeceği gibi, bir adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanat veremez. Engelsiz Yaşam Meclisi yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğine önem verir.

Anayasanın, uluslararası sözleşmelerin ve özel kanunların engellilere tanıdığı tüm hakların yolunda çalışır.

Madde 6- Engelsiz Yaşam Meclisi’nin görevleri

 • Engellilerin iş, siyaset, kültür, eğitim, spor, sağlık vb. alanlarda söz sahibi olması,
 • Engellilerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,
 • Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla engelli insanların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,
 • Engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,
 • Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını sağlamak,
 • Engellilerin gerek çalışabileceği gerekse yeteneklerini, becerilerini geliştirebileceği iş alanları ve atölyeler açmak;
 • Sosyal bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını teşvik edici çalışmalar yapmak,
 • Engellilerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,
 • Engellilere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Engellilerin iş, siyaset, kültür spor vs. alanlarda söz sahibi olması, Engellilerin İhtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak, taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almaları veveya projelerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
 • Aksaray Genelinde yaşayan Engellilerin Envanteri’nin çıkarılması için çalışmalarda bulunmak,

çalışma yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak.

 • Engelli ailelerine; engel türleri, erken teşhis ve erken tanı konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması;
 • Engelli bireylere; sağlık, istihdam konularında bilgilendirilme çalışmaları yapılması, gerektiğinde bu konularda projeler üretmek veya projeler ile ilgili kurumlarla irtibata geçmek. Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, engelli dernekleri, engelli spor kulüpleri, federasyon, Konfederasyonlar ve Rehabilitasyon Merkezleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engelli sorunlarının tespit edilmesi, çözüm için ortak öneriler getirilmesi ve bu amaçla projeler üretilerek gerekli çalışmaların yapılması.
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Resmi ve özel kurum ve kuruluşları bir araya getirmek ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına destek olmak. Engelli insanların hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde, ilgili merciler önünde temsil etmek ve ettirmek, dava açmak, açtığı davada taraf olmak.
 • Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre fiziksel koşulların oluşturulmasını sağlamak,
 • Engellilerin topluma kazandırılması ve eğitiminde büyük rol oynayan rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve denetimlerin düzenli yapılması için ilgili kurum, kuruluş ve aileler ile işbirliği yapmak.
 • Engelli istihdamında, iş yerlerinde uygulanması gereken yasal kotaya; kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işyerlerinde uyulması için gerekli çalışmaları yapmak. İstihdam yasasına uymayan iş yerleri hakkında, ilgili kamu kurumlarını uyarmak.
 • Engelli personel çalıştıran işyerlerinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve çalışma koşullarına yönelik sorunlarının çözüme kavuşturulması için çeşitli düzenlemeler yapılmasını, yaşama geçirilmesi ve engelli vatandaşlarımızın uygulamada karşılaştıkları sorunların giderilmesi için yönetici, müdür, işveren ve mesai arkadaşlarının bilgilendirilerek, engellerine yönelik gereken kolaylığı göstermeleri ve ilgili düzenlemeleri yapmaları için çalışmalar yapmak.
 • Spor, eğitim, kültür alanında bütünleştirici faaliyetlerin organize edilmesi;
 • Engelsiz Yaşam Meclisi ve Meclis Yürütme Kurulu kararlarının gereği için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel idarelere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel kurum ve kişilere doğrudan Engelsiz Yaşam Meclisi yürütme kurulu başkanlığı tarafından gönderilmesi ve Aksaray Kent Konseyi başkanlığına bilgi verilmesi

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Meclisinin Oluşumu ve Organları

Madde 7- Genel Hükümler

 • Meclisin tüm organları, önceden belirlenen yer ve zamanlarda toplantılara katılanlarla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yapılan açık oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 • Gizli oylamada ise eşitlik çıkması durumunda kur’a çekilir. Toplantılar aksine alınmış bir karar olmadıkça herkese açıktır.
 • Meclis ve Çalışma Gruplarına üye olan herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkın kısıtlanması için çalışma yapamaz. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.
 • Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

Madde 8- Meclisin Oluşumu

Engelsiz Yaşam Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Aksaray merkez İl sınırlarında yaşayan herkes katılabilir.

Meclis, üye kaydı yaptıran aktif üyelerden oluşur.

Madde 9- Meclis Organları

Meclis aşağıdaki organlardan oluşur.

A- Genel Kurul,

B- Yürütme Kurulu,

C- Çalışma Grupları,

A-GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurul

Meclisin en yetkili organıdır.

 • Genel Kurulun ilk toplantısında başkan ve üyelerden oluşan Divan Heyeti seçilir. İlk genel kurula Kent Konseyi başkanı, diğer kurullara Meclis Başkanı başkanlık eder. Bulunmaması halinde Yardımcısı başkanın görevlerini üstlenir. Genel Kurul, Meclis Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündem ile toplanır. Gündem maddelerine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü ile gündeme madde eklenebilir.
 • Genel Kurul yılda en az bir kez toplanır. Genel Kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya aktif katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.
 • Görevleri; Meclis yürütme kurulunu seçmek, Yürütme Kurlu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve değerlendirmek, gerektiğinde yönerge değişikliği yapmak, kente ve engellilere özgü projeler kapsamında organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma grupları oluşturmak ve gerekli kararları almaktır.

B-YÜRÜTME KURULU

Madde 11- Yürütme Kurulu

 • Yürütme Kurulu; amacı münhasıran engellilere dönük sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyet olan ve Merkezi Aksaray’ta bulunan Engelli derneklerinin başkanları ile Meclis Genel kurulu tarafından seçilen yedi asil yedi yedek üyeden oluşur. Ticari amaçlı çalışan kurumların temsilcileri meclise üye olabilir ancak yürütme kurulunda görev alamazlar.
 • Oy kullanma hakkına sahip aktif genel kurul üyeleri yürütme kurulunun seçimi için her aday için bir oy hakkına sahiptirler. Oylama gizli usulde yapılır. Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi arasından meclis başkanı, meclis başkan vekili ve genel sekreteri açık oylama ile seçer.
 • Meclis başkanı, başkan vekili, genel sekreter ve yürütme kurulunun seçimle gelen üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Mevcut yürütme kurulu üyeleri görev sürelerinin bitiminde tekrar aday olabilirler.

Görevleri;

 • Engelsiz Yaşam Meclisinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,
 • Genel Kurulda alınan kararların yürütülmesini, ilgili mercilerce dikkate alınmasını sağlamak,
 • İlgili tüm kurum ve kuruluşlarda Engelsiz Yaşam Meclisini temsil etmek,
 • Engelsiz Yaşam Meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapmak,
 • Diğer il, İlçe ve belde Engelliler Meclisleri ve engelliler kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak,
 • Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.
 • Genel Kurul toplantılarına belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımı sağlamak.
 • Kentin fiziki gereksinimlerinden Engellilerin maddi ve manevi gereksinimlerinden yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin uygulanması konusunda yetkili mercilerle iletişimde bulunmak.
 • Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, faaliyetlerini aksatan Grup Başkanlarını uyarmak, durumu genel kurula aktarmak.
 • Engelsiz Yaşam Meclisinin davet edildiği ulusal ve uluslararası toplantılara katılacak olanları istekliler arasından saptamak. Katılımcıların sundukları raporları, arşivlemek ve genel kurul da duyurulmasını sağlamak.

C-ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde12- Çalışma Grupları

Gerek görüldüğünde il sınırları içinde yaşayan engellilere yönelik projeler üretmek üzere, yürütme kurulu tarafından oluşturulan veya gönüllülerin talebi doğrultusunda yürütme kurulunun onayı ile kurulan gruplardır. Bir çalışma grubu en az beş kişiden oluşur. Kendi içerinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmanı seçer. Başkan aynı zamanda grubun temsilcisidir. Toplantılara Grup Başkanı başkanlık eder. Bulunmaması halinde Yardımcısı, her ikisinin de olmaması durumunda başkanın görevlerini yazman üstlenir. Yazman grubun sekretaryasından sorumludur.

Çalışmalar ile ilgili her türlü gündem, yazışma, karar ve tutanakları düzenler ve arşivler.

Görevleri

 • Genel Kurulca belirlenen konuda çalışmalarda bulunmak,
 • Engellilerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları saptamak,
 • Gereksinimler doğrultusunda projeler oluşturmak ve projelerin yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Engellilerin kent sorunlarına sahip çıkmasını ve karalardan söz sahibi olmasını sağlamak,
 • Yapılan çalışmaları, önerileri, projeleri ve karar tutanaklarının genel kurulda görüşmek üzere yürütme kuruluna sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 13: Bütçe

Engelli Yaşam Meclisi harcamaları, imkânlar ölçüsünde Kent Konseyi bütçesinden karşılanır ve Kent

Konseyi’nin bütçe harcamaları prosedürü uygulanır.

Madde 14: Sekretarya Hizmetleri

Engelsiz Yaşam Meclisi’nin sekretarya hizmetleri Engelsiz Yaşam Meclisi Başkanı tarafından önerilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerini yürütecek personel bu çalışmalarında Engelli Meclisi Yürütme Kurulu başkanına sorumlu olacaktır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelli Meclisi’nin çalışmaları için gereken mekân ve diğer büro ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde karşılamakla yükümlüdür.

Madde 15- Üye ve Üyelik Koşulları

Meclise aktif üye olmak için; Aksaray Merkez İlçe sınırları içinde yaşıyor olma şartı aranır. Üyelik kaydı için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah ile birlikte Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kuruluna başvuruda bulunulur ve tüm şartlara uyuyorsa üyeliğe kabul edilir.

Madde 16- Üyeliğin sona ermesi

Meclis üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer.

Meclis Genel Kurulu, ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlülük

Madde 17- Yürütme

Tüzük hükümlerini Yürütme Kurulu uygular.

Madde 18- Yürürlük

Bu Yönerge Engelsiz Yaşam Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar Aksaray Kent Konseyi Başkanlığı onayı ile yürürlük kazanır. Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile gerekli değişikler yapılabilir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp