ÇOCUK MECLİSİ

cocukkonseyi

AKSARAY YEŞİL KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: Bu Yönerge çocukların Kent yaşamındaki rolünün güçlendirilmesi, karar süreçlerine katılımı ve toplumsal yarar üretiminde aktif rol almalarını sağlar.

Kapsam

Madde 2: Bu Çalışma Yönergesi, Aksaray Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve ilkelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu Yönerge 5393 sayılı Belediye Kanununun 76.madesi ile 06.06.2009 tarihli 27520 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 1,10,12 sayılı maddeleri ile Aksaray Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergenin uygulamasında;

 1. a) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim düzeneklerini ve Aksaray Kent Konseyi’ni,
 2. b) Çocuk Meclisi: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, nitelikli, yaşanabilir bir kentin yönetiminde etkin rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük temelinde oluşmuş ortak yapıları ve Aksaray Çocuk Meclisi’ni,
 3. c) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını açıklar.

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Meclisi’nin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Oluşumu

Madde 5: a) Aksaray Çocuk Meclisi, Aksaray Yeşil Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma konularında eğitilmesi; bu konuda fikir oluşturmaları ve düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak için gönüllülük temelinde, Aksaray Kent Konseyi yapısı altında çalışmaların gerçekleştirildiği demokratik bir oluşumdur.

 1. b) Aksaray Yeşil Kent Konseyi Çocuk Meclisi 8.maddede belirtilen (7-15) yaş aralığındaki temsilcilerden oluşur.
 2. c) Çocuk Meclisi Genel Kurulu, ilk toplantısını yapmak üzere Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.
 3. d) Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan ilk Genel Kurul’da, Başkanlık Divanına iki yazman seçilir. Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasından sonra, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu ve diğer organlarının seçimi yapılarak Çocuk Meclisi’nin oluşumu tamamlanır.

Görevleri

Madde 6: Çocuk Meclisi’nin çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

 1. Çocukların, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, çocuk ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,
 2. Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlama amacıyla uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,
 3. Çocukların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak; oyun alanları, eğitim ve çocuk sağlığı konularında çalışma yapmak,
 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve taraf olduğu Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası antlaşmalardaki çocukların korunmasına yönelik temel ilkeleri, yerelde hayata geçirmek,
 5. Çocuk haklarıyla ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi ve uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,
 6. Çocukların hak ve çıkarlarının korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla çocukların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,
 7. Çocuk Meclisi kararlarının ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğini izlemek,
 8. Başka çocuk meclisleri ile çocuk konusunda kentin geleceğini ve gündelik hayatını ilgilendiren alanlarda işbirlikleri geliştirmek.
 9. Kent çocuklarını, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
 10. Çocukların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
 11. Çocukların bireysel İnisiyatiflerini geliştirmek,
 12. Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci bireyler olmalarını sağlamak,
 13. Çocukların çevre duyarlılığını arttırarak, "sürdürülebilir kalkınma” ilkesi çerçevesinde çevreyle ilgili çalışmalar yapmak,
 14. Çocuk hakları konusunda çocukların ve toplumun tamamının bilinç düzeyini arttırmak ve çocukların öncelikle kendileri ile ilgili konulardaki kararlarda etkinliklerini artırmak.

Çalışma İlkeleri

Madde 7: Aksaray Çocuk Meclisi; meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde dil, din, renk, kültür, sınıf, eğitim, etnik ve sosyal köken, sakatlık ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yürütecekleri çalışmalarla, çocukların sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

 1. a) Çalışmalara, çocukla ilgili çalışma yapan uzman kişi ve kurumları katar.
 2. b) Tüm etkinliklerinde tarafsız bir yaklaşım uygular, öneriler oluşturur.
 3. c) Çalışmalarda, katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır.
 4. d) Çalışmalarında karar verme düzeneklerini bilimsel verilere ve bilimsel sonuçlara dayalı olarak çalıştırır.
 5. e) Çocuk Meclisi, herhangi bir çıkar gurubunun ya da siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz,
 6. f) Çocuk Meclisi’nin çalışma yöntemleri ve ilkeleri, Kent Konseyi yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz,
 7. g) Çalışmalarda oluşturulan görüş ve öneriler, Çocuk Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na, görüşülmek üzere gönderilir. Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen kararlar değerlendirilmek üzere belediye meclisine ve ilgili kurumlara gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çocuk Meclisi Üyeliği ve Organları

Çocuk Meclisi Üyeliği

Madde 8: Çocuk Meclisi aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların 7 – 15 yaş arasındaki temsilcilerinden oluşur. Bu temsilcilerin söz söyleme, seçilme ve oy kullanma hakları vardır.

 1. a) Aksaray Belediyesi merkez sınırları içindeki tüm ilköğretim okullarından 1 kız ve 1 erkek öğrenci,
 2. b) Çocuklara yönelik faaliyet gösteren gençlik merkezi, vakıf, dernek, kulüp ve birlik gibi sivil toplum kuruluşlarından 1 kız ve 1 erkek temsilci,
 3. c) İl Sosyal Hizmetlere bağlı kurumlardaki çocuklardan 1 kız ve 1 erkek temsilci,
 4. d) Engelli Okulları ile özel alt sınıflarından 1 kız ve 1 erkek temsilci,
 5. e) Mahalle Meclislerinden ve Çalışma gruplarından 1 temsilci.

Bu kurumsal temsilcilerin dışında dileyen 7-15 yaş aralığındaki her çocuk Genel Kurul’a katılarak söz söyleyebilir ve organlara seçilmek için aday olabilir, ama oy kullanamaz.

Organları

Madde 9: Çocuk Meclisi’nin organları şunlardır:

 1. a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu
 2. b) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu
 3. c) Çalışma Grupları
 4. d) Danışmanlar Grubu

Genel Kurul

Madde 10: Genel Kurul’un toplanma ve çalışma esasları:

 1. Genel Kurul, Çocuk Meclisinin en yetkili organı olup Yönergenin 8 inci maddesinde sayılan üyelerden oluşur. Genel Kurul, her yıl 6’şar aylık periyotlarda olmak üzere en az 2 kez toplanır. Ayrıca yürütme kurulunun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Çocuk Meclisi Genel Kurulu’nu oluşturulan üyelerin 3/1’inin teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
 2. Genel Kurul'a Çocuk Meclisi Başkanı başkanlık eder.
 3. Başkanlık Divanı’na 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman, yürütme kurulu tarafından tayin edilir.
 4. Seçimli genel kurullarda seçimler için Genel Kurul tarafından ayrı bir Seçim Divanı seçilir.
 5. Çocuk Meclisi Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan'a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan kuruluna seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.
 6. Genel Kurul’da her üye eşit öneme sahiptir ve 8. Maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.
 7. Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul'u yeniden toplantıya çağırır.
 8. Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul üyelerini, Yürütme Kurulu'na bildirerek değiştirebilirler.
 9. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 15 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.
 10. Genel Kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu'na Genel Kurul toplantı gündeminin "Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.
 11. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri’nin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
 12. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.
 13. Organ Seçimleri:
 14. a) Seçimler için "Seçim Divan Heyeti” oluşturulur.
 15. b) Divan Genel Kurul’a katılanlar arasından 1 divan başkanı 2 de yazman üye seçilir.
 16. c) Seçimler sona erene kadar "Seçim Divan Heyeti’nin” görevi devam eder.
 17. d) Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır.
 18. e) Yönetmelik Madde 8’deki Genel Kurul temsilcilerinin dışındakiler seçimler için oy kullanamazlar.
 19. f) Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.
 20. g) Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Yürütme Kurulu

Madde 11: Yürütme Kurulu;

 1. Yürütme Kurulu, Çocuk Meclisi Genel Kurulu tarafından 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.
 2. Yürütme Kurulu'na Çocuk Meclisi Genel Kurul katılımcılarından dileyen herkes aday olabilir.
 3. Yürütme Kurulu’na, Genel Kurul katılımcılarından 7asil üye seçilir. Ayrıca yedek üyeler de seçilir.
 4. Yürütme Kurulu’na seçilenler kendi aralarında Yürütme Kurulu başkanını seçerler. Başkanlık için 1 kız 1 erkek Eş Başkan olarak seçilir. Eş Başkanlar sırasıyla, 1(bir) yıl Yürütme Kurulu’na başkanlık yapar.
 5. Yürütme Kurulu ayda en az bir kez toplanır.
 6. Yürütme Kurulu, Çocuk Meclisi Genel kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar ve uygulamayı izler.
 7. Çalışma Gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma Gruplarının çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanakları ile bütçe sağlanmasında talebe göre yardımcı olur.
 8. Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Çocuk Meclisi Genel Kurulu’na aynen sunar.
 9. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini Kent Konseyi bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.
 10. Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırır.
 11. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine yedek üye geçer.
 12. Yürütme Kurulu üyeleri, kurulmuş olan diğer meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar.
 13. Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 14. Yürütme Kurulu toplantıları gündemli ve tutanakla yapılır.
 15. Yürütme Kurulu, çalışmaların gerektirdiği durumlarda, Danışmanlar Grubu’ndan danışmanlık hizmeti alır. Danışmanlarla çalışma ilkelerini Yürütme Kurulu belirler.

Çocuk Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri

Madde 12:

 1. Çocuk Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.
 2. Genel Kurul toplantılarını yönetir.
 3. Çocuk Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.
 4. Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
 5. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

Çalışma Grupları

Madde 13: Oluşum, esas ve ilkeler

 1. Çocuk Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Çocuk Meclisi Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.
 2. Kentte yaşayan herkes çalışma grubu kurabilir ya da kurulan çalışma gruplarına katılabilir.
 3. Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.
 4. Çalışma Grubu'nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu'na "Çalışma Grubu’nun amacını ve hedefini" belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını, bütçesini, süresini ve diğer ihtiyaçlarını (mekân-araç-gereç vb.) belirten bir formu Yürütme Kurulu’na verir. Programı ve bütçesi onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar. Programını ve bütçesini belirten formu bir ay içerisinde Yürütme Kurulu'na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.
 5. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’na verir. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.
 6. Çalışma Grubu Kent Konseyi Genel Kurulu'nda onay gören raporlarının uygulanması aşamasında da görev alabilir.
 7. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılar da görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.
 8. Çalışma Grupları bağlı oldukları Yürütme Kurulu’na sunmak üzere, çalışmalarında aylık rapor tutar.
 9. Çalışma Gruplarında özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.
 10. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.
 11. Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.
 12. Çalışma Gruplarında bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.
 13. Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.
 14. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.
 15. Çalışma Gruplarında, belediye ve ilgili birimleri; üniversite ve ilgili bölümleri; valilik, il özel idaresi ve ilgili resmi kurumlar; uzman ve deneyimli sivil toplum kuruluşları ve kişilerle ortaklıklar kurulmaya, birlikte çalışmaya özen gösterilir.
 16. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.
 17. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.
 18. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

Çocuk Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri

Madde 14:

 1. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder ve Genel Kurul toplantılarını yönetir.
 2. Çocuk Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.
 3. Gerekli gördüğü hallerde Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırır.
 4. Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
 5. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun; Çocuk Meclisi ile bağlantılı olarak ve ilgili birimleri ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
 6. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur; eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

Danışmanlar Grubu

Madde 15: Danışmanlar Grubu, İlköğretim ’den rehber veya sosyal bilgiler öğretmenlerinden; alanda uzmanlığı olan kişilerden oluşur. Danışmanlar Çocuk Meclisi Genel Kurulu, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu ve Çalışma Gruplarına danışmanlık hizmeti verir ve en az 5 üyeden oluşur.

Danışmanlar Grubu, çalışma esaslarını kendileri belirler.

DÖRDÜNCÜ BOLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe

Madde 16: Çocuk Meclisinin harcamaları, Aksaray Kent Konseyi bütçesinden karşılanır. Meclis Yürütme Kurulu hazırlayacağı yıllık çalışma plânı ve programına uygun olarak bütçesini belirleyerek Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na verir. Yıllık çalışma programıyla bütçesini zamanında belirlemeyen Meclislere bütçe ayrılmaz.

Sekretarya hizmetleri

Madde 17: Meclislerin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi ofisi tarafından yürütülür. Ofis sekretaryasından Meclisler için görevlendirilecek sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu belirler. Meclisler, Kent Konseyi ofisinin çalışma kurallarına uygun çalışır.

Denetleme

Madde 18: Meclislerin çalışmaları şeffaftır ve Genel Kurul üyeleri ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun denetimine her zaman açıktır. Dileyen Genel Kurul üyeleri ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Meclislerin çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiyi Meclis Yürütme Kurulu’ndan alabilir. Yürütme Kurulu herhangi bir bilgiyi saklayamaz. Denetlemeye yönelik istekler Yürütme Kurulu’na yazıyla bildirilir ve Yürütme Kurulu bu isteklere en geç 7 gün içerisinde, istenilenler doğrultusunda açık olarak yanıt vermek zorundadır.

Yürürlük

Madde 19: Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’nun …/…. /2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.